Tenderi

„Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 – Haldija“ - Odluka

 

28.07.2017 23:09
Slika
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1842-5/15 od  26.07.2017. godine),  u postupku javne nabavke radova „Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 - Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza I “, Općinski načelnik, donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1842-5/17 od      26.07.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova „ Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 - Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza I “  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, (ponuda broj: 90/17  od dana 25.07.2017. godine), za ponuđenu cijenu od 129.080,84 KM  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0