Info

Četrdeseta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

30.06.2020 23:19
Slika
 
Četrdesetom redovnom sjednicom Općinskog vijeća Breza, održanom 30. juna 2020. godine, predsjedavao je Memsud Kadrić. U radu na sjednici nije sudjelovao vijećnik Anes Zaimović (SBB) koji je svoj izostanak najavio. Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Čamil Buljetović (DF), Dževahid Sokić (SPU) Mirnes Bašić (SDA), Ferid Kovačević (SDA), Memsud Kadrić (GDS) i Arif Sirotanović (BPS).

Na dnevnom redu redovne sjednice našlo se devet tačaka, a nakon postavljanja novih vijećničkih pitanja i usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović informisao je vijećnike o poduzetim aktivnostima, aktuelnom stanju i poteškoćama u radu na čijem se otklanjanju i prevazilaženju, kako je naveo, intenzivno radi svakog dana.

Općinsko vijeće Breza je upoznato s Informacijom o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Breza za 2019. godinu. Izvještaji o radu Doma zdravlja “Breza”, Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Umihana Čuvidina”, Opće biblioteke “Muhamed Kantardžić” te izvještaji o radu upravnih odbora pomenutih ustanova u 2019. godini dobili su potrebnu većinu glasova. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Breza za 2019. godinu i Izvještaj o radu Upravnog odbora ove ustanove nisu usvojeni.

Potrebnu većinu glasova za usvajanje dobio je Izvještaj o poduzetim mjerama na sprječavanju širenja pandemije koronavirusa, dok su vijećnici podržali i prijedlog Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza; prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa po prijedlogu JP Elektroprivreda BiH - d.d. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Zenica, te prijedloge odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Radnički dom“ općinskim odborima Stranke demokratske aktivnosti i Saveza za bolju budućnost.

U radu 40. sjednice učestvovali su Općinski pravobranilac Eldin Mustafić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić i sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović.
0 0