Info

Devetnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

31.05.2018 12:38
Slika
 
Na dnevnom redu devetnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, kojom je predsjedavao Vedad Jusić (SDA), našlo se 12 tačaka.

Izostanak je najavio Mirza Ahmedspahić (SDA), dok su vijećnici Fetah Bajrić (SDA), Mirnes Bašić (SDA), Fikret Salčinović (SBB), Mirzet Suljagić (SBiH) i Admir Tabaković (A-SDA) kasnili.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Vedad Jusić (SDA, Dževahid Sokić (SPU), Arif Sirotanović (BPS), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Nejira Muratović (SBB) i Selma Beširević (SBB).

- Uspjeli smo da dobijemo saglasnost na Prostorni plan u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Završili smo sistematizaciju, na mišljenju je kod Sindikata. Vodimo aktivnosti vezane za izgradnju kolektorskog postrojenja za općine Breza, Ilijaš i Vogošća - rekao je, između ostalog, u okviru prve tačke načelnik Munib Zaimović.

Vijećnici su razmatrali Informaciju o Izvršenju Budžeta općine Breza za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

Razmotreni su i nacrti odluka o  izmjenama, dopunama i provođenju Regulacionog plana „Potkraj", nakon čega su doneseni zaključci.  Usvojeni su: prijedlog Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-uglja na području općine Breza, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o općinskim administrativnim taksama, prijedlog Odluke o dodjeli Sportsko-rekreacionog centra „ADA“ u Brezi na korištenje i održavanje Disco klubu Magaza d.o.o. Breza, prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Breza za period 2018.-2023.godine, Pravilnik o uslovima za obavljanju poslova upravitelja i uputstvo o načinu promjene upravitelja, Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje punomoćnika za sjednicu Skupštine javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza.

U okviru 12. tačke dnevnog reda, koja se odnosila na razmatranje prijedloga lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, usvojen je Zaključak koji glasi:  Formirati radnu grupu koja će biti oformljena na prijedlog Kolegija Vijeća, a usvojena na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. Imat će zadatak da sprovede sve aktivnosti iznesene u okviru rasprave. Da se napravi studija izvodivosti i isplativosti, da se ispoštuju sve zakonske, ekološke, prostorne i okolinske dozvole i pozitivne zakonske odredbe. Da se izvrši edukacija, promocija i informacija lokalnog stanovništva u svih osam mjesta koja su previđena Prostornim planom za lokaciju reciklažnog dvorišta.

Devetnaestu redovnu sjednicu pratio je službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović, dok su predstavnice medija bile novinarke Radija Breza Aida Halilić i Naida Halilić.

Video : Devetnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

Video : Obraćanje načelnika Muniba Zaimovića u okviru prve tačke dnevnog reda

Foto : Devetnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0