Tenderi

ОDLUKA O DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444“

 

07.08.2019 15:07
Slika
(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-10/19 od 05.08.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja saobraćajnice - veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444,“ dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-05-1167-5/19
Breza, 07.08.2019. godine

Na osnovu člana 72. stav (3) tačka d),Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7.stav (3) Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-10/19 od 05.08.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja saobraćajnice - veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU
„Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444“

Član 1.
(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-10/19 od 05.08.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja saobraćajnice - veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444,“ dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 375/19 od 13.06.2019.godine) za ponuđenu cijenu od 55.994,00 KM bez PDV-a, odnosno 65.512,98 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
(2) Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „TUZLIĆ“d.o.o.Breza br. 01/0-05-1167-3/19 od 28.06.2019. godine.
0 0