Tenderi

Оdluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču : „Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“

 

13.11.2020 14:36
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1965-10/20 od 09.11.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“
Broj: 01/2-04-1959-4/20
Breza, 13.11.2020. godine

Na osnovu člana 72. stav (3) tačka d),Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7.stav (3) Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1965-10/20 od 09.11.2020. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o DODJELI UGOVORA DRUGORANGIRANOM PONUĐAČU
„Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“

Član 1.
(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1965-10/20 od 09.11.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik,“ dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 108/20 od 25.09.2020.godine) po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 32.450,82KM bez PDV-a, odnosno 37.967,45 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0