Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora, lokalitet „Plošnik“

 

11.11.2019 14:44
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2574-7/19 od 08.11.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik“
Broj: 01/2-05-2575-4/19
Breza, 11.11.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 01/2-05-2574-7/19 od 08.11.2019.godine) u postupku javne nabavke radova: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2574-7/19 od 08.11.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 930/19 od 05.11.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 58.600,00 KM bez PDV-a, odnosno 68.562,00 sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0