Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza“

 

17.09.2019 15:33
Slika
 
Broj: 01/2-05-1935-3/19
Breza, 16.09.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1932-7/19  od  05.09.2019. godine), u postupku javne nabavke radova:  “Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza” Općinski načelnik, donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova
„Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1932-7/19 od      05.09.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču  „AME“ d.o.o. Breza, (ponuda broj: 940/19 od 05.09.2019. godine)  za ponuđenu cijenu od 10.951,42 KM,  bez  PDV-a, odnosno 12.813,16  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0