Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Opreč i sistema javne rasvjete u naselju Trtorići-Faza II“

 

17.11.2020 15:52
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2291-8/20 od 10.11.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova
Broj: 01/2-04-2292-4/20
Breza, 17.11.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-2291-8/20 od 10.11.2020. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Opreč i sistema javne rasvjete u naselju Trtorići-Faza II,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Opreč i sistema javne rasvjete u naselju Trtorići-Faza II“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2291-8/20 od 10.11.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Opreč i sistema javne rasvjete u naselju Trtorići-Faza II,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču Obrtnička djelatnost .„TAF-1“ Breza, ponuda (broj 30/20 od 23.10.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 16.150,51 KM bez PDV-a, odnosno 18.896,10 KM sa PDV-om.
0 0