Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala“

 

11.05.2020 13:10
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-336-10/20 od 22.04.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala,”
Broj: 01/2-04-329-4/20
Breza, 11.05.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-336-10/20 od 22.04.2020. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala,” Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-336-10/20 od 22.04.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču O.R. “TAF-1“ Breza, ponuda (broj 29/20 od 29.02.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 10.421,00 KM bez PDV-a, odnosno 12.192,57KM sa PDV-om.
0 0