Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“

 

07.12.2018 13:48
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3196-7/18 od 04.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-05-3195-3/18
Breza, 07.12.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3196-7/18 od 04.12.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“, Općinski načelnik , donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3196-7/18 od 04.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 423/18 od 03.12.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 39.543,45 KM bez PDV-a, odnosno 46.265,84 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0