Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Općine Breza“

 

27.03.2020 23:17
Slika
 
Broj: 01/2-04-381-5/20
Breza, 27.03.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-382-9/20 od 17.03.2020. godine) u postupku javne nabavke roba: „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Općine Breza”  Općinski načelnik,  donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Općine Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-382-9/20 od 17.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Općine Breza,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo, ponuda (broj 00628/20-2 od 06.03.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 11.280,00 KM bez PDV-a, odnosno 13.197,60 KM sa  PDV-om.
0 0