Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Nabavka vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećim opremom i ugradnjom za pumpnu stanicu „Zmajevac“, vodovod Slivno“

 

29.12.2017 13:43
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku: "Nabavka vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećim opremom i ugradnjom za pumpnu stanicu „Zmajevac“, vodovod Slivno“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko
Broj: 01/2-05-3428-2/17
Breza, 29.12.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3204-4/16 od 26.12.2016. godine) u postupku javne nabavke roba: „Nabavka vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećim opremom i ugradnjom za pumpnu stanicu „Zmajevac“, vodovod Slivno“, Općinski načelnik , donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Nabavka vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećim opremom i ugradnjom za pumpnu stanicuZmajevac“, vodovod Slivno
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3413-6/17 od 28.12.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : „Nabavka vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećim opremom i ugradnjom za pumpnu stanicu „Zmajevac“, vodovod Slivno“,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „EMTelektro inženjering“ d.o.o. Brčko
0 0