Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza II“

 

05.07.2019 13:46
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1155-7/19 od 12.06.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,”
Broj: 01/2-05-1165-3/19
Breza, 05.07.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-14-1155-7/19 od 12.06.2019. godine), u postupku javne nabavke radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,” Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1155-7/19 od 12.06.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza, (ponuda broj 218/19 od dana 10.06.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 90.656,29 KM bez PDV-a, odnosno 106.067,86 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0