Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza III“

 

08.05.2020 11:17
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-490-7/20 od 26.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III,”
Broj: 01/2-04-489-4/20
Breza, 08.05.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-490-7/20 od 26.03.2020. godine), u postupku javne nabavke radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III,” Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-490-7/20 od 26.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza, (ponuda broj 129/20 od dana 24.03.2020. godine), za ponuđenu cijenu od 109.997,97 KM bez PDV-a, odnosno 128.697,62 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0