Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444 - Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“

 

11.05.2018 15:46
Slika
 
Broj: 01/2-05-978-2/18
Breza, 11.05.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-982-6/18 od  09.05.2018. godine),  u postupku javne nabavke radova: „Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444 - Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza II , Općinski načelnik, d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444 - Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza II
 
Član 1.

            Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-982-6/18 od      09.05.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova:„Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444 - Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza II,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, (ponuda broj 070/18  od dana 04.05.2018. godine), za ponuđenu cijenu od 179.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 209.430,00 KM  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0