Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu Željeznička stanica Breza”

 

18.10.2019 15:11
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2402-7/19 od 16.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na: lokalnoj cesti Breza - Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu “željeznička stanica,” Breza
Broj: 01/2-05-2399-3/19
Breza, 18.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2402-7/19 od 16.10.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: „Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na: lokalnoj cesti Breza - Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu
“željeznička stanica,” Breza,” Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na: lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu
“željeznička stanica,” Breza”

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2402-7/19 od 16.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na: lokalnoj cesti Breza - Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu “željeznička stanica,” Breza, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 212-X/19 od 15.10.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 48.994,16 KM bez PDV-a, odnosno 57.323,17 KM sa PDV-om.
0 0