Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za 2017./18.godinu“

 

05.12.2017 07:58
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3002-6/17 od 15.11.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavke usluga „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za 2017./18.godinu,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-2999-2/17
Breza, 04.12.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3002-6/17 od  15.11.2017. godine),  u postupku javne nabavke usluga „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za 2017./18.godinu,“  Općinski načelnik, d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 
Član 1.
            Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3002-6/17 od 15.11.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavke usluga „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za 2017./18.godinu,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 171-XI/17) od 15.11.2017.godine), za ponuđenu cijenu 101.647,72 KM bez PDV-a, odnosno 118.927,83 KM sa popustom i PDV-om.
0 0