Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“

 

11.06.2020 15:23
Slika
 
Broj: 01/2-04-888-4/20
Breza, 11.06.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-890-7/20 od 08.06.2020. godine), u postupku javne nabavke radova: “Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza ,“ Općinski načelnik,
d o n o s i
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-890-7/20 od 08.06.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, (ponuda broj 97-VI/20 od 03.06.2020. godine)  za ponuđenu cijenu od 104.800,00 KM,  bez  PDV-a, odnosno 122.616,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0