Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han – Župča, dionica od profila P56 do profila P69“

 

21.06.2019 15:52
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1154-7/19 od 17.06.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han – Župča, dionica od profila P56 do profila P69,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-05-1166-3/19
Breza, 21.06.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1154-7/19  od  17.06.2019. godine), u postupku javne nabavke radova:  “Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han – Župča, dionica od profila P56 do profila P69” Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han – Župča, dionica od profila P56 do profila P69
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1154-7/19 od 17.06.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han – Župča, dionica od profila P56 do profila P69,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču  „AME“ d.o.o. Breza, (ponuda broj: 440/19 od 11.06.2019. godine)  za ponuđenu cijenu od 78.800,00  KM,  bez  PDV-a, odnosno 92.196,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0