Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč – faza II“

 

17.09.2020 15:16
Slika
 
Broj: 01/2-04-1863-4/20
Breza, 17.09.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1864-7/20 od 14.09.2020. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč – faza II,“  Općinski načelnik, donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II“  

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1864-7/20 od 14.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova:„Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II,“  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 203-IX/20 od 10.09.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 74.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 87.633,00 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0