Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza- II dio “

 

27.10.2017 14:08
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2944-7/17 od 26.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza
Broj: 01/2-05-2943-2/17
Breza, 27.10.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2944-7/17 od 26.10.2017. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“,  Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza- II dio
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2944-7/17 od 26.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“,   dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 160-X/17 od 26.10.2017. godine) za ponuđenu cijenu od 30.418,72 KM, sa  PDV-om kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0