Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza“

 

14.10.2020 13:54
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2054-7/20 od 14.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza,
Broj: 01/2-04-2051-4/20
Breza,14.10.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2054-7/20 od 07.10.2020. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza,“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2054-7/20 od 14.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 115/20 od 05.10.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 45.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 52.650,00KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0