Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda”

 

29.10.2019 12:35
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2451-7/19 od 25.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza,
Broj: 01/2-05-2457-3/19
Breza, 29.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2451-7/19 od 25.10.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda,” Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda”

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2451-7/19 od 25.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 219-X/19 od 21.10.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 19.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 23.283,00 KM sa PDV-om.
0 0