Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda“

 

23.10.2019 12:59
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3450-7/19 od 21.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču O.R.“TAF-1“ Breza
Broj: 01/2-05-2456-3/19
Breza, 23.10.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2450-7/19 od 21.10.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda,” Breza,” Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3450-7/19 od 21.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču O.R.“TAF-1“ Breza, ponuda (broj 55/19 od 21.10.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 17.315,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.258,55 sa PDV-om.
0 0