Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza

 

26.03.2020 17:08
Slika
 
Broj: 01/2-04-442-4/20
Breza, 26.03.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (a) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-446-8/20 od  11.03.2020. godine),  u postupku javne nabavke radova Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-446-8/20 od 11.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavku radova „Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 39-III/20 od 09.03.2020.godine), za ponuđenu cijenu od 14.845,32 KM bez PDV-a, odnosno 17.369,02 KM sa PDV-om.
0 0