Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izrada Regulacionog plana „HRASNO”

 

15.05.2019 15:09
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-713-7/19 od 09.05.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Izrada Regulacionog plana „HRASNO,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „Urbis Centar“ d.o.o Banja Luka
Broj: 01/2-05-778-3/19
Breza, 15.05.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-713-7/19 od 09.05.2019. godine) u postupku javne nabavke usluga:  Izrada Regulacionog plana „HRASNO,”  Općinski načelnik ,  d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izrada Regulacionog plana „HRASNO  
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-713-7/19 od 09.05.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Izrada Regulacionog plana „HRASNO,“   dodjeljuje se izabranom ponuđaču „Urbis Centar“ d.o.o Banja Luka, ponuda (broj 951-P/19 od 06.05.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 17.640,00 KM bez PDV-a, odnosno 20.638,80 KM  sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0