Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“

 

09.10.2018 10:10
Slika
 
Broj: 01/2-05-2618-2/18
Breza, 08.10.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2629-7/18 od 02.10.2018. godine) u postupku javne nabavke usluga: Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“  Općinski načelnik,  donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“
 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2629-7/18 od 02.10.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „IPSA INSTITUT“ d.o.o.Sarajevo, ponuda (broj 3189/18 od 25.09.2017. godine) za ponuđenu cijenu od 7.220,00 KM bez PDV-a odnosno 8.447,40 KM, sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0