Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izvedba primarne nedostajuće staze "ŠEHITLUK I", Breza

 

18.10.2017 13:13
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2593-5/17 od 02.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Izvedba primarne nedostajuće staze "ŠEHITLUK I", Breza, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza
Broj: 01/2-05-2826-2/17
Breza, 18.10.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2828-3/17 od 17.10.2017. godine) u postupku javne nabavke radova: Izvedba primarne nedostajuće staze "ŠEHITLUK I", Breza ,  Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvedba primarne nedostajuće stazeEHITLUK I", Breza  
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2593-5/17 od 02.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Izvedba primarne nedostajuće staze "ŠEHITLUK I", Breza,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 55/17 od 17.10.2017. godine)  za ponuđenu cijenu od  18.112,65 KM  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0