Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvedbu staze na šehidskom mezarju"ŠEHITLUK II"

 

09.07.2018 14:09
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1442-7/18 od 06.07.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Izvedba staze na šehidskom mezarju"ŠEHITLUK II"
Broj: 01/2-05-1806-3/18
Breza, 09.07.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1442-7/18 od 06.07.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: Izvedba staze na šehidskom mezarju"ŠEHITLUK II",  Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvedba staze na šehidskom mezarju"ŠEHITLUK II"  
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1442-7/18 od 06.07.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Izvedba staze na šehidskom mezarju"ŠEHITLUK II",   dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, ponuda (broj  72/18 od 03.07.2018. godine)  za ponuđenu cijenu od  31.700,00 KM  bez PDV-a, odnosno 37089,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0