Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat regulacionih planova: Hrasno, Poljice i Kolonije LOT1 “Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Hrasno”

 

05.09.2018 15:06
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2328-10/18 od 28.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: LOT1 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Hrasno”
Broj: 01/2-05-2424-3/18
Breza, 05.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2328-10/18 od 28.08.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: “Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat regulacionih planova: Hrasno, Poljice i Kolonije                LOT1 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Hrasno”, Općinski načelnik  donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
“Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat regulacionih planova: Hrasno, Poljice i Kolonije
LOT1 “Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Hrasno”
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2328-10/18 od 28.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: LOT1 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Hrasno,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „GEO BIRO“ d.o.o. Konjic, ponuda  (broj: 051-C-18  od 27.08.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 5.900,00 KM bez PDV-a,  odnosno 6.903,00 KM sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0