Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat regulacionih planova: Hrasno, Poljice i Kolonije LOT3 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Kolonije”

 

05.09.2018 15:12
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2328-12/18 od 28.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: LOT3 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Kolonije”
Broj: 01/2-05-2424-5/18
Breza, 05.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2328-12/18 od 28.08.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: “Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat regulacionih planova: Hrasno, Poljice i Kolonije                LOT3 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Kolonije”, Općinski načelnik , donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
“Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat regulacionih planova: Hrasno, Poljice i Kolonije
LOT3 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Kolonije”
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2328-12/18 od 28.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: LOT3 Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvat Regulacionog plana Kolonije,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „BN Pro“ d.o.o. Sarajevo, ponuda (broj: 123B/18  od 28.08.2018. godine), za ponuđenu cijenu od  999,90 KM bez PDV-a,  odnosno 1.169,88 KM sa  PDV-om. kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0