Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Rekonstrukcija pješačke staze Mahala – faza II”

 

10.09.2018 12:59
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2370-7/18 od 03.09.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : “Rekonstrukcija pješačke staze Mahala – faza II”
Broj: 01/2-05-2369-3/18
Breza, 10.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2370-7/18 od 03.09.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: : “Rekonstrukcija pješačke staze Mahala – faza II” , Općinski načelnik , donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
“Rekonstrukcija pješačke staze Mahala – faza II”
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2370-7/18 od 03.09.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : “Rekonstrukcija pješačke staze Mahala – faza II”,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda  (broj: 210/18 od 03.09.2018. godine) za ponuđenu cijenu od  85.310,08 KM bez PDV-a,  odnosno 99.812,79 sa  PDV-om kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0