Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Sanacija klizišta Suhodol-Opreč na lokalnom putu Breza - Mahmutović Rijeka”

 

03.09.2018 15:24
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2371-7/18 od 24.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : “Sanacija klizišta Suhodol-Opreč na lokalnom putu Breza - Mahmutović Rijeka”
Broj: 01/2-05-2375-3/18
Breza, 03.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2371-7/18 od 24.08.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: “Sanacija klizišta Suhodol-Opreč na lokalnom putu Breza - Mahmutović Rijeka”, Općinski načelnik , donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
“Sanacija klizišta Suhodol-Opreč na lokalnom putu Breza - Mahmutović Rijeka”
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2371-7/18 od 24.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : “Sanacija klizišta Suhodol-Opreč na lokalnom putu Breza - Mahmutović Rijeka,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda  (broj 160/18 od 24.08.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 34.144,98 KM bez PDV-a, odnosno 39.949,63 KM  sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0