Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece

 

30.03.2020 11:01
Slika
 
Broj: 01/2-04-311-3/20
Breza, 30.03.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-321-11/20 od  03.03.2020. godine),  u postupku javne nabavke Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-“Prikodolica” , Općinski načelnik,  donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora
za zabavu djece

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-321-11/20 od  03.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 003/20 od dana 27.02.2020. godine ), za ponuđenu cijenu  od 40.215,26 KM bez PDV-a, odnosno 47.051,85 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0