Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : "Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444 Haldija - Faza III"

 

05.11.2018 15:12
Slika
 
Broj: 01/2-05-2766-3/18
Breza,   05.11.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-14-2769-6/18 od  02.11.2018. godine),  u postupku javne nabavke radova: „Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444 Haldija -Faza III , Općinski načelnik, d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji
lokalne ceste 016-011, R444  Haldija - Faza III
 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2769-6/18 od      02.11.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova:„Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji lokalne ceste 016-011, R444  Haldija - Faza III,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „EURO-ASFALT“ d.o.o.Sarajevo, (ponuda broj EA-12/18  od dana 22.10.2018. godine), za ponuđenu cijenu od 97.930,00 KM bez PDV-a, odnosno 114.578,10 KM  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0