Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA“

 

02.07.2020 14:03
Slika
 
Broj: 01/2-04-1108-3/20
Breza, 01.07.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj:02/1-2-11-1110-7/20 od 29.06.2020. godine) u postupku javne nabavke usluga: „Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA““, Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
“Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA““

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1110-7/20 od 29.06.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Preliminarna geofizičko-reflektivno seizmička istraživanja za potrebe izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu „SEDRA““, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „CTU IPKIN“ d.o.o. Bijeljina, ponuda (broj: 06-06/20 od 26.06.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 20.080,00 KM, bez PDV-a, popust 5%, odnosno 22.318,92 KM  sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0