Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2018/2019. godinu

 

16.11.2018 14:33
Slika
 
Broj: 01/2-05-2866-3/18
Breza, 16.11.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2869-7/18 od  09.11.2018. godine),  u postupku javne nabavke usluga „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2018./19.godinu“,  Općinski načelnik, donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2869-7/18 od 09.11.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavke usluga „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2018./19.godinu,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 160/18 od 08.11.2018.godine), za ponuđenu cijenu 105.785,74 KM bez PDV-a, odnosno 123.769,32 KM sa PDV-om.
0 0