Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sanacija klizišta „Kolonije“-Faza I

 

24.12.2018 15:48
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3285-7/18 od 20.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I,
Broj: 01/2-05-3286-3/18
Breza, 24.12.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3286-2/18 od 12.12.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: Sanacija klizišta „Kolonije“-Faza I,  Općinski načelnik ,  d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Sanacija klizišta „Kolonije“-Faza I
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3285-7/18 od 20.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova:  Sanacija klizišta „Kolonije“ - Faza I,   dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 296-XII/18 od 14.12.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 41.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 48.555,00 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0