Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sanacija saobraćajnica u naselju Vardište, Breza

 

28.09.2018 12:41
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2579-7/18 od 27.09.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku:“Sanacija saobraćajnica u naselju Vardište, Breza,”
Broj: 01/2-05-2574-2/18
Breza, 28.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2579-7/18 od 27.09.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija saobraćajnica u naselju Vardište, Breza,”  Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 Sanacija saobraćajnica u naselju Vardište, Breza
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2579-7/18 od 27.09.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku:“Sanacija saobraćajnica u naselju Vardište, Breza,”  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 172-IX/18 od 24.09.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 13.799,07 KM bez PDV-a, odnosno 16.144,91 KM sa  PDV-om.
0 0