Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku „Nabavka računara, računarske opreme i druge opreme za potrebe Općine Breza“

 

06.09.2017 13:03
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-14-2385-5/17 od 30.08.2017.godine) i Ugovor za javnu nabavku „Nabavka računara, računarske opreme i druge opreme za potrebe Općine Breza“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „ASPO RAIL“ d.o.o. Sarajevo
Broj: 01/2-05-2384-217
Breza, 06.09.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-14-2385-5/17 od  30.08.2017.godine) u postupku javne nabavke roba „Nabavka računara, računarske opreme i druge opreme za potrebe Općine Breza“,  Općinski načelnik , d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku
„Nabavka računara, računarske opreme i druge opreme za potrebe Općine Breza“
 
Član 1.
            Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-14-2385-5/17 od  30.08.2017.godine) i Ugovor za javnu nabavku „Nabavka računara, računarske opreme i druge opreme za potrebe Općine Breza“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „ASPO RAIL“ d.o.o. Sarajevo, ponuda (broj 229/17 od 29.08.2017. godine)  za ponuđenu cijenu od  20.527,65 KM  sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0