Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza - Faza I

 

09.10.2018 10:05
Slika
 
Broj: 01/2-05-2660-3/18
Breza, 09.10.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2665-7/18 od 04.10.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza - Faza I,  Općinski načelnik donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza - Faza I

 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2665-7/18 od 04.10.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza - Faza I,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 185-X/18 od 03.10.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 14.925,00 KM bez PDV-a, odnosno 17.462,25 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0