Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za : „Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete i semafora s ugradnjom materijala, na području općine Breza“

 

11.05.2018 15:51
Slika
 
Broj: 01/2-05-1177-2/18
Breza, 11.05.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj : 02/1-2-14-1180-6/18 od  08.05.2018.godine),  u postupku javne nabavke usluga: „Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete  i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za :
 „Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete  i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“
 
Član 1.

                Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1180-6/18 od  08.05.2018.godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga :„Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete  i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču OBRTNIČKA RADNJA  „TAF-1“  Breza, sa osvojenih 92 boda, za ponuđenu cijenu od 15.991,56 KM sa PDV-om, sa rokom plaćanja 30 dana  i garantnim rokom na ugrađene dijelove od 36 mjeseci, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0