Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za: „Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“

 

28.05.2019 15:36
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1076-8/19 od 23.05.2019.godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“,
Broj: 01/2-05-927-3/19
Breza, 28.05.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj : 02/1-2-14-1076-8/19 od  23.05.2019.godine),  u postupku javne nabavke usluga: „Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete  i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:
„Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete  i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1076-8/19 od  23.05.2019.godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete  i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču OBRTNIČKA RADNJA  „TAF-1“  Breza, sa osvojenih 100 bodova, za ponuđenu cijenu od 15.618,10 KM sa PDV-om, sa rokom plaćanja 60 dana  i garantnim rokom na ugrađene dijelove od 36 mjeseci, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0