Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2: Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica“

 

30.03.2020 11:15
Slika
 
Broj: 01/2-04-311-4/20
Breza, 30.03.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-321-12/20 od 03.03.2020. godine),  u postupku javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice - “Prikodolica,“  za  LOT2: Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica,“ Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za LOT 2: Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-321-12/20 od 03.03.2020. godine)  i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2 : Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču Obrtnička djelatnost  „TAF-1“ Breza, ponuda od 26.02.2020. godine, za ponuđenu cijenu  od  12.825,67 KM bez PDV-a, odnosno 15.006,03 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0