Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice - „Prikodolica“

 

29.01.2020 15:25
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3136-13/19 od 27.01.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2
Broj: 01/2-05-3133-5/19
Breza, 29.01.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-14-3136-13/19 od 27.01.2020. godine), u postupku javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice - “Prikodolica,“ za LOT2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice - „Prikodolica“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za LOT 2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice - „Prikodolica“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3136-13/19 od 27.01.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2 Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice - „Prikodolica“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „GLOVIS“ d.o.o. Zenica, ponuda (broj 01-01/20 od 21.01.2020. godine), za ponuđenu cijenu od 15.141,70 KM s popustom bez PDV-a, odnosno 17.715,79 KM sa popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0