Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara

 

17.05.2018 14:48
Slika
 
Broj: 01/2-05-1022-3/18
Breza, 17.05.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-877-11/18 od  08.05.2018. godine),  u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, sitnog inventara, tonera i ketridža za potrebe Općine Breza, Općinski načelnik,  d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara
 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-877-11/18 od  15.05.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku roba, za LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara dodjeljuje se izabranom ponuđaču „R&S“ d.o.o.Sarajevo, ponuda (broj 8570/18 od dana 25.04.2018. godine ), za ponuđenu cijenu od 8.787,97 KM bez  PDV-a, odnosno 10.281,92 KM  sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0