Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Dovršetak radova na rezervoaru Hrasno – vodovod Slivno“

 

10.09.2019 15:49
Slika
 
Broj: 01/2-05-2068-3/19
Breza, 10.09.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2059-7/19  od  04.09.2019. godine), u postupku javne nabavke radova:  “Dovršetak radova na rezervoaru Hrasno – vodovod Slivno” Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova
„Dovršetak radova na rezervoaru Hrasno – vodovod Slivno
 
Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2059-6/19 od      04.09.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Dovršetak radova na rezervoaru Hrasno – vodovod Slivno,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču  „VIZIJA“ d.o.o. Visoko, (ponuda broj: 01-202/19 od 02.09.2019. godine)  za ponuđenu cijenu od 11.160,00  KM,  bez  PDV-a, odnosno 13.057,20 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0