Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

25.06.2018 10:04
Slika
 
Broj: 01/2-05-1594-3/18
Breza, 25.06.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1599-7/18 od 21.06.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: “Sanacija dijela lokalne ceste Breza-M.Rijeka, lokalitet Bulbulušići od 0+47-0+90m”, Općinski načelnik , donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
“Sanacija dijela lokalne ceste Breza-M.Rijeka, lokalitet Bulbulušići od 0+47-0+90m
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1599-7/18 od 21.06.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : “Sanacija dijela lokalne ceste Breza-M.Rijeka, lokalitet Bulbulušići od 0+47-0+90m”,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda  (broj 61/18 od 15.06.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 21.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 25.155,00 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0