Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“

 

10.01.2018 15:28
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“
Broj: 01/2-05-2943-3/17
Breza, 10.01.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2944-7/17 od 26.10.2017. godine) u postupku javne nabavke radova „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“,  Općinski načelnik ,  d o n o s i  
 
ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
„Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“
 
                                                                   Član 1.

1. Poništava se postupak javne nabavke radova „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“, Općinski načelnik ,  zbog dokazivih  razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke – član 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

2. Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza broj 01/2-05-2943-2/17 od 27.10.2017. godine.
0 0