Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA DIREKTNI SPORAZUM: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza

 

03.12.2018 14:59
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku
Broj: 01/2-05-3076-2/18
Breza, 30.11.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-14-3090-3/18 od 20.11.2018.godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0